Wersja archiwalna

I przetarg ustny, nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu 

 

W/w przetargu nieruchomość zabudowana przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu nie została sprzedana z powodu braku licytantów. Na nie sprzedaną nieruchomość zostanie ogłoszony II przetarg z ceną obniżoną -1 900 000,00 zł.

 

Prezydent Miasta Świdnicy

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00, fax 74 852-32-10

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.

 

 

Wolną nieruchomość zabudowaną budynkiem czterokondygnacyjnym (zabudowa wolnostojąca) o powierzchni 1859,21 m² w tym: piwnica – 495,63m2, parter – 560,34 m2,I piętro – 567,79 m2, II piętro – 235,45m2, położoną przy ul. Kliczkowskiej nr 34 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą gruntu działki nr 231, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035762/9.

Dostęp do nieruchomości – bezpośrednio z ulicy. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną z wewnętrzną siecią komputerowa, gazową i centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni. Część niezabudowaną stanowi plac utwardzony z miejscami postojowymi, dojścia piesze i zieleń. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 7.U – teren zabudowy usługowej z wyłączeniem stacji paliw.

 

Cena budynku o powierzchni 1859,21 m2 stanowi 87,41 % ceny nieruchomości i wynosi

                                                                                                                       - 1 853 000,00 zł

Utwardzenie terenu stanowi 3,49 % ceny nieruchomości i wynosi           - 74 000,00 zł 

Cena działki nr 231 o pow. 2360 m2 ( 100 % całości) stanowi 9,10% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                    - 193 000,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                                      - 2 120 000,00 zł

 

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

 

Informację przygotowano na podstawie uchwały nr L/519/98 z dnia 27 lutego 1998r. Rady Miejskiej w Świdnicy oraz zarządzenia nr 0050-85/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 22 marca 2018 r.

 

Wadium: 212  000,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy złotych).

Licytacja godz. 10:00

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 14-08-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed licytacją. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypisz Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.

 

 

Przetarg Nr P-71/VIII/18 odbędzie się w dniu 21-08-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

Warunki dla nabywcy :

1.W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi.

3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz wznowieniem i stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Rzeczpospolita , niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124 Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Wiesława Radziuk- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 225, telefon 74 856 29 55.

 

 

 

Gmina Miasto Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

             z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Klauzula informacja  RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl. 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl. 3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury przetargowej. 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) 5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa. 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica. 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

 

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Prorok-Jurek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Prorok-Jurek
Czas wytworzenia: 2018-06-15 13:18:41
Czas publikacji: 2018-08-29 08:57:28
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-10