Wersja archiwalna

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 81/IX/18 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”. 

 

W/w przetargu lokale- Różana 1 (pow. 7,90 m2 + 2,45 m2), Różana 1 (pow. 19,63 m2 + 6,17m2), Rynek 38 (pow. 166,40 m2), Stoisko nr 9 w MDH (pow. 6,40 m2) przy placu Grunwaldzkim nie zostały najęte z powodu braku licytantów. Lokal użytkowy - garaż (pow. 18 m2) przy ul. Ofiar Oświęcimskich położony na działce geodezyjnej nr 701 został najęty za stawkę  6,00 zł m2/m-c na rzecz Pana Pawła Czubocha, lokal użytkowy - garaż (pow. 28,30 m2) położony przy ul. Ofiar Oświęcimskich 37 A został najęty za stawkę 6,10 zł za m2/m-c na rzecz firmy "Obiadek" Lokal Gastronomiczny Ewa Śliwa. Na nie najęte lokale zostanie ogłoszony II przetarg z obniżonymi stawkami wywoławczymi.

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

UL. ARMII KRAJOWEJ 49, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 74/856-28-00

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 81/IX/18

DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

 

Nazwa lokalu

pow.

m2

stawka za m2/m-c

wadium

godzina

licytacji

1. Różana 1 - (II piętro)

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r, poz. 2211.  Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem;  I 1.1/UU tereny zabudowy usługowej handlu detalicznego i usług. *

 

7,90 m2

+

2,45 m2 

(część wspólna)

 

20,00 zł

160,00 zł

10:00

2. Różana 1 - (II piętro)

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

lokal  zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego  uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r, poz.2211.

Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem;

 I 1.1/UU tereny zabudowy usługowej handlu detalicznego i usług. *

 

19,63 m2

          +

   6,17 m2

(część wspólna)

 

 

20,00 zł

400,00 zł

10:15

3. Rynek 38 - lokal użytkowy (II piętro)

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

Lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej  nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r, poz.2211.

Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 10/KDPL, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe to; istniejące ulice publiczne układu obsługowego, w tym budowle i zagospodarowanie im przynależne.

Przeznaczenie dopuszczone to;                                                                                                                                                            -teren zabudowy usługowej kultury(UK),                                                                                                                                                                    -teren zabudowy usługowej, handlu detalicznego i usług ( UU),                                                                                                                  -teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) *

 

166,40m2     

20,00 zł

3400,00 zł

10:30

4. Ofiar Oświęcimskich - lokal użytkowy - garaż,

położony na działce geodezyjnej nr 701

Lokal nie podlega prywatyzacji.

lokal użytkowy zlokalizowany  jest na  obszarze, na  którym obowiązują ustalenia   miejscowego  zagospodarowania miasta dla obszaru Świdnicy - ul. Ofiar Oświęcimskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/56/15 z dnia 29 maja 2015 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2015 r, poz.2627. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 3KSg-o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę garażową, z przeznaczeniem uzupełniającym w postaci zabudowy uzbrojenia technicznego. *

 

18,00 m2

6,00 zł

110,00 zł

10:45

5. Ofiar Oświęcimskich 37 A - lokal użytkowy - garaż

Lokal nie podlega prywatyzacji.

lokal użytkowy zlokalizowany jest na obszarze, na  którym obowiązują ustalenia   miejscowego  zagospodarowania przestrzennego miasta  dla obszaru   Świdnicy – ul.   Oświęcimskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr   VIII/56/15  z dnia 29 maja 2015 r., opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym     Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 czerwca 2015 r., poz. 2627. Zgodnie z ustaleniami Planu  , przedmiotowy  garaż  zlokalizowany  jest  w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem:  15 MW ( tzn. zabudowa mieszkaniowa  wielorodzinna )jako przeznaczenie  podstawowe. *

 

28,30 m2

6,00 zł

170,00 zł

11:00

6. Miejski Dom Handlowy przy pl. Grunwaldzkim nr 12, stoisko nr 9 (parter)lokal użytkowy

Obowiązuje opłata na poczet ponoszonych kosztów eksploatacji w wysokości 170 zł plus podatek VAT miesięcznie

Lokal nie podlega prywatyzacji.

 

lokal zlokalizowany jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/546/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r, poz.2211. Zgodnie z ustaleniami planu przedmiotowy lokal znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem H 3.1/UM - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wraz z przynależnym zagospodarowaniem  terenu. *

 

 

6,40 m2

50,00 zł

320,00 zł

11:15

*Informacja- pełny tekst Planu w formie uchwały oraz rysunku planu podlegają upublicznieniu na stronach internetowych tut. Urzędu w ogólnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w zakładce „Architektura i urbanistyka”→ „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miesięczną opłatę za najem ww. lokali będzie stanowić iloczyn powierzchni użytkowej i ustalonej
w przetargu stawki plus podatek VAT.

Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją w kasie Urzędu Miejskiego Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, adowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej. Wadium najemcy zostanie wliczone w poczet czynszu, zaś pozostałym licytantom zostanie zwrócone natychmiast po przetargu. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

 

Wszelkie prace remontowe obciążają przyszłego najemcę a ich koszt nie podlega zwrotowi.

Podpisanie umowy najmu poprzedzone jest wpłatą kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu.

 

Przed zawarciem umowy najmu, wynajmujący zażąda od najemcy weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz wyrażenia zgody współmałżonka na zaciąganie zobowiązań wynikających z umowy najmu.

Licytant, który wygra przetarg ma obowiązek podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia wyniku przetargu.

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, jak również jakiejkolwiek działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

 

W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, promocyjnej

i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do

substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeśli nie są to produkty przeznaczone do spożycia.

 

Wszelkiego rodzaju reklamy umieszczane na fasadach budynków lub szybach/ witrynach lokali wymagają odrębnych pozwoleń wydawanych na wniosek najemców lub właścicieli lokali przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

Przetarg nr P-81/IX/18 odbędzie się dnia 04-09-2018 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49, sala 305, III p.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

Oglądanie lokali - w dni robocze od godz. 08:00 do 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu
z Panią Ewą Tomaszewską lub Elżbietą Laskowską, Wydział Eksploatacji Czynszowej, Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy numer telefonu 74 852-40-71.

Szczegółowe informacje o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury pok. 209 tel. 74/856-28 64, 74/856 -29-944

Dodatkowe informacje - można uzyskać pod numerem telefonu 74 856-28-68 w godz. od 8:00 do 15:00 u pani Renaty Darmohraj.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,

 58 – 100 Świdnica. Kontakt 74/865 28 00, e-mail um@um.swidnica.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest telefonicznie 74 856 28 23, osobiście w budynku Urzędu przy ul. Armii Krajowej 49 lub na adres e-mail iod@um.swidnica.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji procedury przetargowej.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do przeprowadzenia przetargu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz.121 t.j), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), oraz Uchwały NR VIII/105/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2003r w sprawie ustalania zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.          

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadań Gminy Miasto Świdnica.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Urząd Miejski w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

Sporządziła: M.Prorok-Jurek

 

Liczba odwiedzin : 476
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Prorok-Jurek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Prorok-Jurek
Czas wytworzenia: 2018-07-31 13:45:36
Czas publikacji: 2018-09-05 09:25:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-10