Dostęp do Informacji Publicznej 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

Ø       uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

Ø       wglądu do dokumentów urzędowych,

Ø       dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Ø       ogłaszanie w Internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

Ø       udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

Ø       wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  • Jeżeli informacja może zostać udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej informujemy o procedurze dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w naszym Biuletynie:

 Art.  10.  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Art.  13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Art.  14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacjizgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Art.  15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 


Forma wniosku jest dowolna. Należy pamiętać również, iż celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy.
Konieczne natomiast są dane kontaktowe, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie: zbierania, utrwalania i przechowywania.

Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie poproszony o ich uzupełnienie.


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Biurze Obsługi Interesantów, pok. nr 1
Wnioski można także składać za pomocą telefaksu, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres um@um.swidnica.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Organizacji i Kad

 

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świdnicy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 1). 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Łopacka
Czas wytworzenia: 2007-08-23 15:11:38
Czas publikacji: 2018-06-26 12:56:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak