Procedura zgłoszenia sprawy 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 

 

 Tryb:

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują w każdy wtorek:Prezydent Miasta w godzinach od 9:00 do 12:00,  Wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta w godzinach od 12:00 do 16:00.  W przypadku, gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów jest dzień poprzedni, tj. poniedziałek.  Wyznaczony przez Sekretarza Miasta pracownik Wydziału Organizacji i Kadr prowadzi zapisy osób zgłaszających się w ramach skarg i wniosków oraz wyznacza im terminy przyjęć przez Prezydenta i I Zastępcę Prezydenta. Pracownik obsługujący sekretariat II Zastępcy Prezydenta prowadzi zapisy oraz wyznacza terminy przyjęć przez II Zastępcę.
  • Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Dyrektorzy Wydziałów/Biur, Kierownicy Referatów oraz Pełnomocnicy Prezydenta Miasta i wyznaczony pracownik Wydziału Organizacji i Kadr przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie  w godzinach pracy Urzędu.
  • Załatwianie skarg i wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania ustawowego terminu  i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.  O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.
  • Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

 

  • Formularz kontaktu (zgłaszanie spraw)
    • Skargi powinny zawierać imię i nazwisko bądź nazwę wnoszącego (wnoszących) skargę i adres. Nie istnieją wymogi odnośnie formy, jakie muszą spełniać skargi, aby zostały rozpatrzone, jednak dla usprawnienia procesu rozpatrywania skargi należy zawrzeć w niej informacje w sposób zwięzły i odnoszący się do faktów.
    • Wydział Organizacji i Kadr prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków, w którym odnotowywane są wszystkie skargi i wnioski kierowane do Urzędu Miejskiego

 

                          Złóż skargę:

 

k.jurus@um.swidnica.pl

 

 

 


Liczba odwiedzin : 219
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Łopacka
Czas wytworzenia: 2007-07-15 07:42:55
Czas publikacji: 2019-01-09 11:35:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak