Klauzula informacyjna 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

 

informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani / Pana danych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,   58 – 100 Świdnica.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy  jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych   tel.74/856 28 23, adres e-mail: iod@um.swidnica.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).
 4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Ma Pani / Pan prawo do:         
  • dostępu do treści swoich danych;
  • żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania;
  • przeniesienia swoich danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięcie
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań gminy.
 8. Urząd Miejski w Świdnicy  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

 

 


Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Olejniczak
Czas wytworzenia: 2018-06-26 11:59:03
Czas publikacji: 2018-06-26 12:27:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak