Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Odwołanie w części przetargu P-5/II/19

Prezydent Miasta Świdnica

ul. Armii Krajowej nr 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00 fax 74 852-32-10

informuje, że odwołuje w części przetarg numer P-5/II/19, tj.

na sprzedaż nieruchomości w Świdnicy przy ulicy Bolesława Chrobrego 3/8,

który miał się odbyć w dniu 27-02-2019 r. o godz. 10:30,

z powodu wycofania powyższej nieruchomości z oferty sprzedaży.

2019-02-13 00:01:14
I przetarg ustny nieograniczony P-5/II/19 na sprzedaż nieruchomości: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 11, położonego przy ulicy Westerplatte nr 50 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

2019-01-22 15:01:21
I przetarg ustny, nieograniczony nr P-6/III/19 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Kosynierów i Hetmańskiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 20-03-2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-6/III/19 odbędzie się w dniu 26-03-2019 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2019-01-21 14:47:43
Rokowania nr P-2/III/19 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kliczkowskiej 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w kwocie wskazanej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Bank PEKAO S.A. I/O Świdnica, Rynek 30, nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724 i złożenie zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 I p. do dnia 05-03-2019 r. do godziny 15:00. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Rokowania Nr P-2/III/19 odbędą się w dniu 11.03.2019 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

2019-01-04 14:40:41