Informacje ogólne 

 

 

Petycje - podstawa prawna

 

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Prezydenta Miasta Świdnicy może być w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Prezydenta.

 

Nadawca petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. 
Petycję można złożyć w interesie:

  • publicznym, czyli wszystkich obywateli,
  • podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
  • podmiotu  trzeciego, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

 

Składanie petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( ePUAP lub e-mail).

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji

            Anonimy nie są rozpatrywane.

  • Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a  jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
  • Petycje do Prezydenta Miasta Świdnicy można składać:

 

            pisemnie na adres:

          

          Urząd Miejski

           ul. Armii Krajowej 49

          58-100 Świdnica

 

           bezpośrednio w Urzędzie – w Referacie Administracyjno-Gospodarczym  Wydziału  

           Organizacji i Kadr (obsługa interesantów) od poniedziałku do piątku w godzinach                     

           7:30- 15:30;

 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@um.swidnica.pl lub

przez  elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu.

 

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

  

     

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia  poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : K.Juruś
Czas wytworzenia: 2016-10-14 10:11:25
Czas publikacji: 2018-06-28 11:07:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak